آشنایی با شخصیت شناسی

شخصیت-شناسی

موضوع تناسب شغل با شخصیت افراد یکی از اصول مهم و ضروری است که بخش اعظم و موفقیت شاغلان در مسئولیت های مختلف ناشی از رعایت این اصل می‌باشد. تناسب شغلی در سازمان به عنوان یک استراتژی و موثر در حفظ منابع انسانی است که اگر مورد تایید و توجه قرار گیرد، موجب ایجاد انگیزه شده و بهره وری و عملکرد نیروی انسانی را افزایش خواهد داد. یکی از فاکتورهای مهمی که به شدت تحت تاثیر تناسب شغل-شخصیت قرار می‌گیرد، تعهد سازمانی است که عامل مهم و موثر بر عملکرد شغلی کارکنان بوده در هر سازمانی به شدت مورد نیاز است. تحقیقات نشان می دهد که کارکنان متعهد، علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد شغلی بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، انگیزه کاری بالاتری دارند، و موافقت و همراهی آنها با سازمان با تغییرات سازمان بیشتر است و لذا سازمان را در تحقق اهداف مدنظرش یاری می‌دهند.

تحلیل شخصیت افراد یک سازمان و تعیین میزان تناسب شغل با ویژگی های شخصیتی و کارکنان در امر به کارگیری منابع انسانی مورد نیاز سازمان‌ها، می تواند کارایی کلیه سازمان را به حداکثر توان پیش بینی شده برساند. سازمان ها و شرکت ها می بایست کیفیت استخدام منابع انسانی خویش که ناشی از تناسب بهینه فرد با شغل است، بیش از هر موضوع دیگری در امر مزیت‌های رقابتی منابع انسانی خود توجه کرده و معیارهای انتخاب افراد را در پست های متنوع و متفاوت سازمان نه به طور یکسان و مشابه، بلکه به طور متناسب با شرایط و ویژگی های مورد نیاز تدوین و به کار گیرند. چرا که عدم توجه به تناسب شغل با شخصیت افراد باعث تغییراتی از قبیل کاهش کارآیی و اثربخشی در سازمان، کاهش رضایت شغلی، کاهش هماهنگی و سازگاری فرد با شغل، کاهش موفقیت شغلی، افزایش جابجایی و ترک محل خدمت، افزایش فرسودگی کاری می‌شود.

مزایای شخصیت شناسی

افزایش تعهد کارکنان به سازمان

افزایش موفقیت شغلی

افزایش کارایی و اثربخشی سازمان

بهبود روابط بین کارکنان یک سازمان

کاهش فرسودگی شغلی

کاهش برون رفت سازمان

موافقت و همراهی بیشتر با تغییرات سازمان

افزایش رضایت شغلی کارکنان سازمان

افزایش سازگاری بیشتر با محیط کار

مراحل انجام شخصیت شناسی

1

انجام مطالعه برای شناخت و آشنایی بیشتر کارشناسان اجرای پروژه با رشته های شغلی موجود در سازمان

2

جمع آوری اطلاعات اولیه مورد نیاز اجرای تست های روانشناسی و انجام مصاحبه بالینی از افراد

3

تحلیل شغل برای رشته شغلی های موجود در سازمان به منظور تعیین دانش مهارت خصوصیات فردی و توانایی های لازم برای هر شغل مبتنی بر نوآوری شرکت افتخار مدیران خاورمیانه

4

گزارش نهایی

5

مشاوره های فردی و آموزش های گروهی جهت آموزش مهارتهای فردی در راستای ارتقای عملکرد به پرسنل

مراحل اجرا 1

درخواست سریع مشاوره

درخواست مشاوره و پروژه

Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 5 MB.